Pásová sušárna typu

Pásová sušárna ANDRITZ je patentovaným zařízením charakterizovaným flexibilitou a schopností využívat širokou škálu zdrojů energie, především pak energii z energeticky chudých odpadů. Pásová sušárna se používá pro široké spektrum produktů, mimo jiné pro kaly z ČOV.


Výhody systému

Nadřazená úroveň bezpečnosti funguje nezávisle na řídicím systému zařízení. Bezpečnostní skříňka monitoruje všechny parametry rozhodné pro bezpečnost provozu, jako je obsah prachu, teplota a koncentrace oxidu uhelnatého. Jestliže jsou překročeny limitní hodnoty, tato bezpečností skříňka okamžitě odstaví celé zařízení a spustí hašení prostřednictvím systému spriklerů. Bezpečnostní skříňka je zařazena do 2. kategorie funkční bezpečnosti SIL (Safety Integrity Level), což znamená velice nízkou pravděpodobnost výpadku.

Mechanicky odvodněný kal je s již vysušeným kalem veden do šnekového dávkovače, který zároveň oba kaly spolu promíchá. Směs těchto kalů o obsahu sušiny cca 55-60% je distribuována na celou plochu sušícího pásu pomocí dávkovacího modulu zajišťujícího rovnoměrné rozhrnutí kalu na povrch pásu a recyklaci. Nastavením dávkovacího modulu lze regulovat tloušťku kalové vrstvy na celé ploše pásu (50-100 mm). Sušící vzduch je ohříván buď přímo v hořáku, nebo nepřímo v tepelném výměníku. Po průchodu sušící zónou je obsah sušiny ve vysušeném kalu přes 90% a kal je následně ochlazen v pásovém chladiči. Na konci pásu je vysušený kal odváděn šnekovým dopravníkem a dopravován dále nebo částečně veden zpět na začátek sušárny za účelem smíchání s nově přiváděným kalem.

Sušící vzduch je ohříván na vstupní teplotu 120-150°C. Vzduch pak prochází kalovou vrstvou a absorbuje vlhkost obsaženou v kalu. Aby se dosáhlo optimální tepelné účinnosti, je sušárna provozována na vysoký stupeň recirkulace. Takto je velké množství sušícího vzduchu v recirkulaci vedeno zpět za účelem opakovaného ohřevu. Část cirkulujícího vzduchu je vedena do kondenzátoru a chemické pračky, ve které se odlučují škodliviny kyselé a zásadité povahy. Všechny sekce sušárny jsou provozovány v malém podtlaku za účelem zamezení emise prachu a zápachu.

Sušárna je vytápěna buď přímo horkými plyny produkovanými spalováním zemního plynu, nebo nepřímo tepelnými výměníky zužitkováním odpadního tepla z různých procesů, jako např. odfuku z cementárenských pecí, spaloven odpadu, elektráren, a také horké vody z plynových motorů. Horké plyny z hořáku jsou ve spalovací komoře přímo směšovány s ochlazeným sušícím vzduchem a znovu pak vedeny zpět do sušárny. V případě odpadního tepla je sušící vzduch ohříván nepřímo v tepelném výměníku instalovaném většinou ve vrchní části sušárny. Sušící vzduch projde vrstvou vlhkého kalu a tím se ochladí. Nadbytečná pára vznikající při procesu vypařování je čištěna v kondenzátoru a případně v systému čištění odpadního vzduchu. Díky ventilátorům rozmístěným za sušícím pásem jsou všechny části sušárny včetně příslušenství mající kontakt s kalem udržovány v nepatrném podtlaku. Tímto opatřením je zamezeno úniku prachu nebo zápachu mimo sušárnu.